loading
loading
sectionBackground
sectionBackground

VITAJTE NA INTERAKTÍVNEJ STRÁNKE

sectionBackground
sectionBackground

 • Školstvo
  • Základné školy
  • ObjektRokPopis
   ObjektRokPopis
   Nad Medzou2010-2011modernizácia školy a zateplenie za účelom zníženia energetickej náročnosti, 95% financované z dotácií a 5% vlastné zdroje
   Lipová2010-2011výmena okien v rámci úspory energií
   Ing. Kožucha2010-2011modernizácia školy a zateplenie za účelom zníženia energetickej náročnosti, 95% financované z dotácií a 5% vlastné zdroje
   Levočská2010-2011modernizácia školy a zateplenie za účelom zníženia energetickej náročnosti, 95% financované z dotácií a 5% vlastné zdroje
   Komenského2010-2011modernizácia školy a zateplenie za účelom zníženia energetickej náročnosti, 95% financované z dotácií a 5% vlastné zdroje
   Z. Nejedlého2010-2014modernizácia školy a zateplenie za účelom zníženia energetickej náročnosti, 95% financované z dotácií a 5% vlastné zdroje, Rekonštrukcia sociálnych zariadení
   Hutnícka2012 - 2013výmena okien v rámci úspory energií
   Fabiniho2009rekonštrukcia koncertnej sály
   Konštantína a Metóda2014rekonštrukcia školy
  • Materské školy
  • ObjektRokPopis
   ObjektRokPopis
   P. Jilemnického2013 - 2014oprava vstupu do MŠ , výmena okenných výplní, zateplenie obvodového plášťa a termoregulácia
   Rybničná2012 - 2014výmena okenných výplní, rekonštrukcia kancelárie školskej jedálne, rekonštrukcia kuchyne a jedálne, drenážny systém budovy
   Stolárska2012 - 2014rekonštrukcia školskej jedálne, výmena okien v rámci úspory energií, zateplenie obvodového plášťa a termoregulácia, opravy a údržby
   S. Tomášika2013oprava strechy a výmena okien
   I. Krasku2012 - 2013výmena dverí
   Hviezdoslavova2012 - 2014drenážny systém budovy, oprava oplotenia a oprava fasády, výmena strešnej krytiny a výmena okien
   Z. Nejedlého2012 - 2013výmena okien a oprava strechy, opravy a údržby
   J. Hanulu2012 - 2014zateplenie obvodového plášťa a termoregulácia, rekonštrukcia technológie školskej jedálne, výkena okien
   Slovenská2012 - 2014výmena okien a stavebné úpravy v školskej jednálni, rekonštrukcia strechy, zateplenie obvodového plášťa a termoregulácia
   Gorazdova2012 - 2014výmena okien a rekonštrukcia technológie školskej jedálne, zateplenie obvodového plášťa a termoregulácia
   E. M. Šoltésovej2012 - 2013rekonštrukcia sociálnych zariadení a technológie školskej jedálne,rekonštrukcia kanalizačnej siete a spevnenie podložia budovy
   Lipová2012 - 2014rekonštrukcia sociálnych zariadení, rekonštrukcia sociálnych zariadení, výmena okien a obnovila sa technológia školskej jedálne, prestavba školskej jedálne
   Komeského2013rekonštrukcia sociálnych zariadení, výmena okien
  • Projekty
  • ObjektRokPopis
   ObjektRokPopis
   ZEBRA2011zámerom projektu je zníženie počtu dopravných nehôd, ktorými sú ohrozené najmä malé deti, obyvatelia vo vyššom veku, ako aj občania zo zdravotným postihnutím
   SAGE+2011prispieť k spoluúčasti na celoživotnom vzdelávaní ľuďmi v každom veku, vrátane špeciálnych potrieb a znevýhodnených skupín bez ohľadu na ich socioekonomické zázemie, podporiť moderné a inovatívne IKT
   STOP drogám v našom meste2009vytvorenie dynamickej siete koordinátorov protidrogovej prevencie, ako nástroja uplatňovania účinnej prevencie
   Lokálna samospráva zvyšujúca podvedomie občanov2008vytvroiť priestor a podmienky pre dialóg subjektov pôsobiacich v oblasti rodovej rovnosti na lokálnej, regionálnej a medziregionálnej úrovni, posilniť spoluprácu medzi samosprávami
   Dajme im šancu-Sebareflexiou k zmene-Projekt MsP SNV2008Skvalitnenie a rozšírenie terciálnej prevenčnej činnsoti v spolupráci so subjektmi, ktorí majú možnosť a nástroje na ovplyvnenie správania sa jedincov v cieľovej skupine
 • Šport
 • ObjektRokPopis
  ObjektRokPopis
  Skatepark Kožuchova ulica2011rekonštrukcia povrchu a nové prekážky
  Letné kúpalisko2009- 2011rekonštrukcia bazénov, rekonštrukcia sociálnych zariadení
  Tenisový klub SNV2009tenisová nafukovacia hala
  Zimný štadión2007zvýšenie atraktivity športového štadióna, modernizácia a zabezpečenie spoľahlivej prevádzky malej a veľkej ľadovej plochy
  Futbalový štadión2007rekonštrukcia trávnika
  Športové kluby ročná podpora 36 športových klubov v meste
  Kolkáreň2013rekonštrukcia kolkárskych dráh v kolkárni
  Nad Medzou2012výstavba multifunkčného ihriska
  Lipová2009rekonštrukcia atletickej dráhy
  Komenského2012výstavba hokejbalového ihriska
  Krytá plaváreňVýmena technológie strojovne, rekonštrukcia bazénov, sáun a ochladzovacích bazénov
objekt objekt objekt objekt objekt objekt objekt objekt objekt objekt objekt objekt objekt objekt objekt objekt objekt objekt objekt objekt objekt objekt objekt objekt objekt objekt objekt objekt objekt objekt objekt objekt objekt objekt

Školstvo a Šport

Investície do podpory športu a školstva tvoria 25% z celkovej výšky investícií.

Školstvo a Šport

Investície do podpory športu a školstva tvoria 25% z celkovej výšky investícií.

Školstvo a Šport

Investície do podpory športu a školstva tvoria 25% z celkovej výšky investícií.

 • Sociálna oblasť
 • ObjektRokPopis
  ObjektRokPopis
  Bytový dom2008výstavba bytového domu Vilčurňa
  Bytový dom Vilčurňa2009bytový dom Vilčurňa
  Mestský cintorín2009rozšírenie mestského citorína
  Bezpečnostná retiazka2013zníženie miery a závažnosti trestnej činnosti a zvyšovanie pocitu bezpečia občanov od 65 rokov a ZŤP
  Trh Ľudových remesiel2012trh Ľudových remesiel
  Mestský cintorín2011rekonštrukcia vstupného priečelia cintorína
  Dom Dôchodcov2006 - 2012modernizácia domu dôchodcov, strojné vybavenie kuchyne, strojné vybavenie DD, klimatizácia kuchyne, nákup kúpacích stoličiek a termoakupresúrnych lôžok, Klimatizácia skladov, rekonštrukcia kúpelní, balkónov, výmena okien, Priemyselné práčky
  Bytový dom2009rekonštrukcia bytového domu na Fabiniho ulici
  UZOL 5P - Platforma pre Podporu, Posilňovanie a Permanentnosť Prevencie sociálneho vylúčenia2008-2014projekt komunitnej sociálnej práce
  SOVA - Prevencia Sociálnej vylúčenosti Aktívne aktívna prevencia sociálneho vylúčenia margalizovaných skupín obyvateľstva mesta SNV, najmä v rómskych osadách v jeho území
  Bytový dom2009zateplenie bytového domu - Levočská ulica
  Novoveská huta2010rozšírenie cintorína N. Huta
 • Kultúra
 • ObjektRokPopis
  ObjektRokPopis
  Sochy evanjelistov2010reštaurovanie originálnych sôch evanielistov - Cintorin na Slovenskej ulici
  TV Reduta2011modernizácia terestriálneho vysielača pre televíziu Reduta
  Kino Mier2011 - 2014digitalizácia Kina Mier, nákup nových 380 kusov sedadiel
  Pamätník Malej vojny2012Pamätník Malej vojny na Radničnom námestí.
 • Cestovný ruch
 • ObjektRokPopis
  ObjektRokPopis
  Pamätník kostolných zvonov2012pocta Konrádovi Gaalovi - Miesto prianí
  Mórový stĺp2011rekonštrukcia a vytvorenie kópie sochy Panny Márie
  Banská veža2008oživenie histórie baníctva
  ZOO2007 - 2012rekonštrukcia priestorov, voliéra pre medvede, výstavba maštale, vybudovalo sa ZOO shop, multifunkčná miestnosť, rekonštrukcia reštaurácie SAD
  Slovenský raj2012vypracovanie marketingovej stratégie pre destináciu Slovenského Raja; Vydanie propagačných nástrojov; Prezentačné aktivity
  Vytvorenie spoločných turistických produktov a ich propagácia2008-2010vytvorenie trvalej a dlhodobej spolupráce medzi turistickými organizáciami a informačnými centrami SK - HU
  rekonštrukcia parkoviska a chodníkov ZOO2008rekonštrukcia parkoviska a chodníkov ZOO
  Uvítacie tabule2014vstupné pútače do mesta.
objekt objekt objekt objekt objekt objekt objekt objekt objekt objekt objekt objekt objekt objekt objekt

Sociálna oblasť, kultúra, cestovný ruch

Žijeme v kultúrnom meste.

Sociálna oblasť, kultúra, cestovný ruch

Žijeme v kultúrnom meste.

Sociálna oblasť, kultúra, cestovný ruch

Žijeme v kultúrnom meste.

 • Vlastné investície
 • ObjektRokPopis
  ObjektRokPopis
  Priemyselný Park2007opravy komunikácií a parkovísk
  Regenerácia námestia2014úprava a revitalizácia námestia etapa IV.
  Emkobel2009 - 2012rekonštrukcia sekundárnych rozvodov na sídlisku Mier, rekonštrukcia tepelného hospodárstva, rekonštrukcia tepelných rozvodov
  Garáže sídlisko Mier2011garáže sídlisko Mier
  Novoveská Huta2009kanalizačná prípojka
  Nábrežie Hornádu2007inžinierske siete pre bytovú výstavbu
  Rekonštrukcie ciest2008 - 2013Slovenská ulica, ul. Stojan, Rázusová ul., ul. J. Matušku, ul. Štúrovo Nábrežie, Gorazdová ul., Poľná ul., Fabíniho ul., Sádrovcová ul., Markušovská cesta Mlynská ulica, rekonštrukcia Mostu Kvetná - Novoveská Huta, rekonštrukcia Muraňskej ulice - ferčekovce, Sídlisko Mier - Krčméryho ulica
  Parkoviská2010 - 2013Sídlisko Západ I., Sídlisko Tarča - Javorová ulica, rozšírenie parkoviska pri ZŠ Nejedlého, Brezová ulica, rozšírenie parkoviska - Štúrovo nábrežie, Fabiniho ul., rozšírenie parkoviska Fraňa Kráľa, Hrnčiarska ul., Hutnícka ulica, rozšírenie parkoviska pri ZŠ Nejedlého.
  Výstavba cyklochodníka2013Nábrežie Hornádu
  Svetelná signalizácia2012úprava a modernizácia svetelných signalizačných zariadení križovatiek
  Autobusové zastávky2011 - 2012autobusová zastávka Štúrovo Nábrežie, autobusová zastávka - Muráňska ulica, Ferčekovce
 • Dotované projekty
 • ObjektRokPopis
  ObjektRokPopis
  Podnikateľský inkubátor2007dostavba garáži a výrobných hál pre malé začínajúce podniky
  Priemyselná zóna Podskala2011zlepšenie podmienok pre rozvoj podnikania a investovania v meste
  Modernizácia verejného osvetlenia2011rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v CMZ. V rámci rekonštrukcie sa zmodernizovalo 122 svietidiel, Celková spotreba elektrickej energie klesla o 54GJ.
  Regenerácia námestia2012úprava a revitalizácia námestia etapa III.
  IBV Červený jarok2012zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou z verejných vodovodov a odvádzanie komunálnych odpadových vôd
  Regionálne centrum biologicky rozložiteľných odpadov2012príspevok z fondu EU na separovanie a zhodnocovanie biologického odpadu v rámci regiónu Spišská Nová Ves
  MBEC2011multifunkčné energetické banícke centrum
 • Investície s podporou mesta
 • ObjektRokPopis
  ObjektRokPopis
  Eurobus2008nákup nizkopodlažných autobusov
  Garáže sídlisko Západ I.2009garáže sídlisko Západ I.
  Kruhový objazd2012okružná križovatka Markušovská cesta
  Most Matuškova ulica2010skvalitnenie dopravnej situácie na sídlisku Mier a okolia
  Most2010most cez Levočský potok pri firme Embraco
  Spevnenie brehu Hornádu2013protipovodňové opatrenia a spevnenie brehu Hornádu
  NEO ZÓNA2012nákupné možnosti TESCO a NEO ZÓNA
  Rozšírenie nákupného centra MADARAS2013skvalitniť prostredie a súčasne rozšíriť a svalitniť služby v MADARAS parku, ako koplexného a celoročne využívaného produktu rekreácie a cestovného ruchu
  SEZO Spiškaždoročnepríspevok na separovaný zber komunálneho odpadu
  Technická vybavenosť Červený Jarok2011rozšírenie plynofikácia SNV - Červený Jarok
objekt objekt objekt objekt objekt objekt objekt objekt objekt objekt objekt objekt objekt objekt objekt objekt objekt objekt objekt objekt objekt

Vlastné investície, investície s podporou mesta, dotované projekty

V rokoch 2006-2014 sme v meste investovali a podporili investície vo výške 42,5 miliónov eur!

Mesto Spišská Nová Ves
A: Radničné námestie 7, 052 01 Spišská Nová Ves,
T: +421-53-417 66 11
W: www.spisskanovaves.eu